Sofin­vest Oy

Yhtiön perus­ta­mis­pal­ve­lu

 

Asian­tun­te­muk­sel­la nopeas­ti ja virheettömästi!

 

 • Laa­dim­me kaik­ki perustamisasiakirjat
 • Suo­ri­tam­me yhtiöl­le yhtiön toi­mi­ni­men nimitutkimuksen
 • Viem­me yhtiön pyy­det­tyi­hin rekistereihin
 

 

 

 

 

 

Pal­ve­lum­me sisältää:

 

 • Sopi­van yhtiö­muo­don valinnan
 • Nimi­tut­ki­muk­sen yhtiön nimen käyttökelpoisuudesta
 • Perus­ta­mis­so­pi­muk­sen laadinnan
 • Yhtiö­jär­jes­tyk­sen laatimisen
 • Perus­ta­mi­sil­moi­tuk­sen liit­tei­neen kaupparekisteriin
 • Ilmoi­tuk­sen Vero­hal­lin­non rekisteriin
 • Kir­jan­pi­don järjestämisen
 • Kon­sul­toin­nin aloit­te­le­vil­le yrityksille

Yhtiö­muo­dot:

 

Eri yhtiö­muo­to­ja ovat: Osa­keyh­tiö, toi­mi­ni­mi, avoin yhtiö, kom­man­diit­tiyh­tiö ja osuuskunta.

- Osa­keyh­tiö

Ylei­sin Suo­mes­sa käy­te­tyis­tä yri­tys­muo­dois­ta on osa­keyh­tiö. Osa­keyh­tiö on ns. pää­omayh­tiö, jos­sa osak­kee­no­mis­ta­jat vas­taa­vat yhtiön vel­voit­teis­ta vain sijoit­ta­mal­laan pääomapanoksella.

Perus­ta­mi­seen vaa­di­taan vähin­tään yksi hen­ki­lö, ja sen mini­mio­sa­ke­pää­oma on 2500 euroa

- Toi­mi­ni­mi

Yksin­ker­tai­sin tapa aloit­taa yri­tys­toi­min­ta on toi­mia toi­mi­ni­mel­lä yksi­tyi­se­nä elin­kei­non­har­joit­ta­ja­na. Pää­tök­sen­te­ko ja vas­tuu toi­mi­ni­men asiois­sa kuu­lu­vat sinul­le itsel­le­si, ja aloit­ta­mi­nen on nopeaa.

- Avoin yhtiö

Avoin yhtiö syn­tyy kun kak­si tai useam­pi hen­ki­lö sopi­vat sen perus­ta­mi­ses­ta kir­joit­ta­mal­la yhtiö­so­pi­muk­sen. Yksi yhtiö­mies ei siis voi perus­taa avoin­ta yhtiö­tä. Yhtiö­mie­het ovat tasa­ver­tai­sia kai­kis­sa yhtiön toi­mis­sa ja vas­taa­vat yhdes­sä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhtiön pää­tök­sis­tä ja veloista.

- Kom­man­diit­tiyh­tiö

Hen­ki­löyh­tiö, joka ero­aa avoi­mes­ta yhtiös­tä siten, että sii­nä on yhden tai useam­man vas­tuu­na­lai­sen yhtiö­mie­hen lisäk­si aina­kin yksi ääne­tön yhtiö­mies. (Har­vem­min käy­tet­ty yhtiömuoto)

 

Mikä­li olet perus­ta­mas­sa yhtiö­tä ota mei­hin yhteyt­tä +358 40 7678791 ja autam­me sinua asiassa.