Sofin­vest Oy

Toi­mi­tuseh­dot

Val­mis­yh­tiö

 

Osta­ja ilmoit­taa tar­vit­ta­vat tie­dot säh­köi­ses­ti tai hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa tapaa­mi­ses­sa. Kaup­pa­kir­jan ja muu­to­sil­moi­tuk­sen pöy­tä­kir­jo­jen laa­din­ta alkaa kun tie­dot ovat saa­pu­neet myy­jäl­le. Kun osak­kei­den kaup­pa­hin­ta ja Sofin­vest Oy:n las­ku kau­pan jär­jes­tä­mi­ses­tä ja muu­to­sil­moi­tuk­sen teke­mi­ses­tä PRH:lle ovat mak­set­tu asia­kir­jat alle­kir­joi­te­taan, ellei toi­sin ole sovittu.

Jos osta­ja ei palau­ta muu­tos­asia­kir­jo­ja 10 päi­vän kulues­sa alle­kir­joi­tet­tu­na, muu­to­sil­moi­tus teh­dään vain van­han hal­li­tuk­sen eroa­mi­sen osal­ta. Asia­kir­jo­jen toi­mit­ta­mi­sen vii­väs­ty­mi­seen liit­ty­vis­tä kuluis­ta vas­taa asia­kas. Laa­dim­me muu­to­sil­moi­tuk­sen kaup­pa­re­kis­te­riin meil­le ilmoi­tet­tu­jen tie­to­jen perus­teel­la ja tilaa­jal­la on vas­tuu anta­mien­sa tie­to­jen oikeel­li­suu­des­ta ja rekisteröintikelpoisuudesta.

Yhtiön osa­ke­kau­pas­sa ei ole perumisoikeutta.

Osta­ja mak­saa varainsiirtoveron.

Perus­ta­mis­pal­ve­lu

 

Osta­ja ilmoit­taa tar­vit­ta­vat tie­dot yhtiön perus­ta­mi­ses­ta säh­köi­ses­ti tai hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa tapaa­mi­ses­sa. Perus­ta­mis­so­pi­muk­sen, yhtiö­jär­jes­tyk­sen ja perus­ta­mi­sil­moi­tuk­sen laa­din­ta alkaa kun tie­dot ovat saa­pu­neet myy­jäl­le. Kun Sofin­vest Oy:n las­ku yhtiön perus­ta­mis­pal­ve­lus­ta on mak­set­tu asia­kir­jat toi­mi­te­taan kaup­pa­re­kis­te­riin yhtiön rekis­te­röin­tiä var­ten ellei toi­sin ole sovittu.

Sofin­vest Oy:n perus­ta­mis­pal­ve­lus­sa pal­ve­lun tilaa­ja on yri­tyk­sen perus­ta­ja ja Sofin­vest Oy kon­sul­toi ja aut­taa perus­ta­mis­pa­pe­rei­den laa­din­nas­sa sekä nii­den vie­mi­ses­tä rekisteröitäväksi.

Yri­tyk­sen perus­ta­mis­asia­kir­jat laa­dim­me tilaa­jan meil­le ilmoit­ta­mien tie­to­jen perus­teel­la ja tilaa­jal­la on vas­tuu anta­mien­sa tie­to­jen oikeel­li­suu­des­ta ja rekisteröintikelpoisuudesta.

Jos tilaa­jan anta­mil­la tie­doil­la kaup­pa­re­kis­te­ri ei rekis­te­röi perus­tet­ta­vaa yhtiö­tä tai jos tilaa­ja peruu perus­ta­mi­sil­moi­tuk­sen­sa kaup­pa­re­kis­te­riin, niin Sofin­vest Oy ei ole vel­vol­li­nen palaut­ta­maan perus­ta­mis­pal­ve­lus­ta las­kut­ta­maan­sa suoritusta.

Osoi­te­pal­ve­lu

 

Osoi­te­pal­ve­luso­pi­mus teh­dään aina kir­jal­li­ses­ti. Sopi­mus on voi­mas­sa mää­rä­ajan tai tois­tai­sek­si. Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vas­sa sopi­muk­ses­sa irti­sa­no­mi­sai­ka on molem­min sopi­ja­puo­lin 1 kalenterikuukausi.

Sopi­ja­puo­let sopi­vat pos­tin edel­leen­lä­het­tä­mi­ses­tä ja pal­ve­lun tilaa­ja on aina vas­tuus­sa anta­mien­sa edel­leen lähe­tys­ten osoi­te­tie­to­jen oikeel­li­suu­des­ta. Skan­nauk­ses­ta ja säh­köi­ses­tä edel­leen­lä­he­tyk­ses­tä pal­ve­lun tilaa­ja antaa Sofin­vest Oy:lle luvan pos­tin­sa avaamiseen.

Sofin­vest Oy skan­nauk­seen ja säh­köi­seen edel­leen­lä­he­tyk­seen pos­tin aina 24 h kulues­sa sen saa­pu­mi­ses­ta osoit­tee­seem­me ja pos­tin väli­tyk­sel­lä edel­leen lähet­tä­vän pos­tin edel­leen­lä­he­ty­sai­ka­tau­lu sovi­taan erikseen.

Sopi­muk­sen pää­tyt­tyä pal­ve­lun tilaa­ja on vas­tuus­sa osoi­te­muu­tok­sen teke­mi­ses­tä uuteen osoit­tee­seen­sa ja Sofin­vest Oy ei ole vel­vol­li­nen edel­leen­lä­het­tä­mään tai säi­lyt­tä­mään osoi­te­pal­ve­lun osoit­tee­seen saa­pu­nut­ta pal­ve­lun tilaa­jan pos­tia. Sofin­vest Oy  on oikeu­tet­tu teke­mään pal­ve­lun tilaa­jan pos­til­le jake­lun­kes­key­tyk­sen osoitteeseensa.