Yri­tyk­sen saattohoito

Yri­tyk­sen saat­to­hoi­don tavoit­tee­na on keven­tää ja hel­pot­ta yrit­tä­jän elä­mää yhtiön alas­ajos­sa ja estää mah­dol­li­nen “kon­kurs­si­mer­kin­tä”.

Kai­kes­sa toi­min­nas­sa toi­mi­taan lain mukai­ses­ti ja niin, että toi­mi­taan vel­ko­jien edun mukai­ses­ti ja että hel­po­te­taan mah­dol­lis­ten viran­omais­ten toimintaa.

Arvo­na on lain­mu­kai­nen toi­min­ta. Saat­to­hoi­to on lail­lis­ta lii­ke­toi­min­taa mikä­li se ei sisäl­lä kon­kurs­si­pe­sän tyh­jen­tä­mis­tä ja  omai­suut­ta ei siir­re­tä vel­ko­jien ulottumattomiin. 

 

 

KENEL­LE: Yrit­tä­jäl­le, jol­la yri­tys on jou­tu­nut talou­del­li­siin vai­keuk­siin ja seu­rauk­se­na on yri­tyk­sen alas­ajo (toi­min­nan lopet­ta­mi­nen) tai mah­dol­li­nen konkurssi.

 

Toi­min­tam­me: 

 • Siir­räm­me yhtiön osak­kei­den omis­tuk­sen pois yrit­tä­jäl­tä (ei pakol­li­nen, mut­ta mah­dol­li­nen vaihtoehto).

 • Vaih­dam­me yhtiön hal­li­tuk­sen jäsenet.

 • Vaih­dam­me yhtiön osoitteen

 • Vaih­dam­me yhtiö puhe­lin­nu­me­ron ja säh­kö­pos­tin (tar­vit­taes­sa)

Mitä uusi hal­li­tus tekee?

 • Vas­taa­not­taa tule­vat tie­dok­sian­not ja haasteet

 • Jos yhtiöl­lä varo­ja niin mak­saa yri­tyk­sen varoil­la tas­a­puo­li­ses­ti kai­kil­le vel­ko­jil­le erään­ty­nei­tä laskuja

 • Jos yhtiöl­lä omai­suuse­riä niin rea­li­soi omai­suu­den (vel­ko­jien etu huomioiden)

 • Jos yhtiö menee kon­kurs­siin, niin toi­mim­me kon­kurs­si­hal­lin­non kanssa

 • Irti­sa­noo henkilökunnan

 • Irti­sa­noo ja lopet­taa kaik­ki sitou­muk­set ja sopimukset

 • Aut­taa hen­ki­lö­kun­taa palkkaturva-anomuksissa

 • Hoi­taa hen­ki­lö­kun­nal­le tar­vit­ta­vat palk­ka- ja työtodistukset

Soi­ta meil­le +358 40 7678791

Voit myös jät­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön sivul­ta löy­ty­väl­lä lomak­keel­la. Olem­me yhtey­des­sä sinuun mah­dol­li­sim­man pian!