Sofin­vest Oy

 

Toi­mim­me yri­tys­pal­ve­lua­lal­la. Perus­tam­me ja myym­me yhtiöi­tä, tar­joam­me yri­tyk­sil­le ja yksi­tyi­sil­le osoi­te­pal­ve­lua sekä kon­sul­toim­me lupa ja muis­sa asioissa.

Kii­rel­li­sil­le asiak­kail­lem­me meil­lä on aina tar­jol­la val­mis­yh­tiöi­tä. Val­mis­yh­tiöm­me ovat Sofin­vest Oy:n myyn­ti­tar­koi­tus­ta var­ten perus­ta­mia osa­keyh­tiöi­tä joil­la ei ole har­joi­tet­tu liiketoimintaa.

HUOM! Ostam­me myös yhtiöitä.

Sofin­vest Oy on hakeu­tu­nut rahan­pe­sun valvontarekisteriin.

Hoi­dam­me val­mis­yh­tiö­asiat joko hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tapaa­mi­sel­la tai pos­tit­se, mut­ta mie­lui­ten olet ter­ve­tul­lut tapaa­maan mei­tä, jot­ta voim­me puhua tilan­tees­ta­si enemmän.

Ota yhteyt­tä puh. +358 40 7678791.

Voit myös jät­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön sivul­ta löy­ty­väl­lä lomak­keel­la. Olem­me yhtey­des­sä sinuun mah­dol­li­sim­man pian!