Sofin­vest Oy

Val­mis­fir­ma

Val­mis­fir­ma on kohe Teie käsu­tuses!
• Ettevõ­te on regi­stree­ri­tud äri­re­gi­stris ja Mak­sua­me­ti regi­stris.
• Ettevõt­tel on Y‑tunnus.
•  Akt­sia­ka­pi­tal on tasu­tud.
• Ettevõt­te tege­vus­vald­kond on lai.
• Põhi­ki­ri on koos­ta­tud nii, et see sobib prak­ti­li­selt kõi­gi­le           ettevõtetele.

Müü­gi ajaks ole­me kõik vaja­li­kud doku­men­did ette val­mis­ta­nud ning tee­me äri­re­gi­stris kõik vaja­li­kud muu­da­tused kohe pärast tehingut.
Helis­ta­ge mei­le sobi­va fir­ma vali­mi­seks ning edas­ta­ge mei­le järg­mi­ne põhiteave:
• Ost­ja nimi, (sot­si­aal­kind­lus­tuse nr / y‑tunnus) aadress
• Ettevõt­te uus pos­ti­aadress (pos­ti­aadres­si või­te saa­da ka meilt)
• Juha­tuse uute liik­me­te nimed, sot­si­aal­kind­lus­tuse nr‑d, kodused aadres­sid ja kodakondsus.

Kui Teil on kii­re, on meil Teie jaoks val­mis­fir­mad ala­ti juba val­mis. Asu­ta­me val­mis­fir­mad ala­ti ise.