Sofin­vest Oy

Kasu­tus­tin­gi­mused

Val­mis­fir­ma

Ost­ja edas­tab vaja­li­ku tea­be elekt­roo­ni­li­selt või isikli­kul koh­tu­mi­sel. Kui müü­ja on tea­be kät­te saa­nud, koos­ta­tak­se ostu­le­ping ja muut­mis­tea­de. . Doku­men­did all­kir­jas­ta­tak­se pärast oma­ka­pi­ta­li ja Sofin­vest Oy arve tasu­mist müü­gi­te­hin­gu kor­ral­da­mi­se ja
muut­mis­tea­te esi­ta­mi­se eest Soo­me Paten­di- ja Regi­stria­me­ti­le (PRB), kui pole kok­ku lepi­tud teisiti.

Kui ost­ja ei saa­da asja­ko­has­te muu­da­tus­te­ga doku­men­te taga­si alla­kir­ju­ta­mi­sest 10 päe­va jook­sul, esi­ta­tak­se muut­mis­tea­de vaid seo­ses vana juha­tuse taga­sias­tu­mi­se­ga. Doku­men­ti­de mit­te­täh­taeg­se esi­ta­mi­se­ga seo­tud kulu­de eest vas­tu­tab klient. Koos­ta­me äri­re­gi­stri­le esi­ta­ta­va muut­mis­tea­te mei­le esi­ta­tud tea­be alusel ning klient vas­tu­tab mei­le esi­ta­tud tea­be täp­suse ja keh­ti­vuse eest.

Ost­jal ei ole ettevõt­te oma­ka­pi­ta­li ostu­te­hin­gus taga­ne­misõi­gust. Ettevõt­te oma­ni­ku­va­he­tuse tasu mak­sab ostja.

Ettevõ­te­te asu­ta­mi­se teenus

Ost­ja edas­tab ettevõt­te asu­ta­mi­seks vaja­li­ku tea­be elekt­roo­ni­li­selt või isikli­kul koh­tu­mi­sel. Kui müü­ja on tea­be kät­te saa­nud, koos­ta­tak­se ettevõt­te asu­ta­mis­le­ping, põhi­ki­ri ja asu­ta­mis­tea­tis . Kui Sofin­vest Oy arve ettevõt­te asu­ta­mi­se tee­nuse eest on tasu­tud, esi­ta­tak­se doku­men­did äri­re­gi­stri­le ettevõt­te regi­stree­ri­mi­seks, i pole kok­ku lepi­tud tei­si­ti. Sofin­vest Oy ettevõt­te asu­ta­mi­se tee­nuse klient on ettevõt­te asu­ta­ja ning Sofin­vest Oy nõus­tab ja aitab klien­ti ettevõt­te asu­ta­mis­do­ku­men­ti­de koos­ta­mi­sel ja
registreerimisel.

Koos­ta­me ettevõt­te asu­ta­mis­do­ku­men­did mei­le esi­ta­tud tea­be alusel ning klient vas­tu­tab mei­le esi­ta­tud tea­be täp­suse ja keh­ti­vuse eest.
Kui äri­re­gi­stris ei regi­stree­ri­ta asu­ta­ta­vat ettevõ­tet klien­di esi­ta­tud tea­be alusel või kui klient tühis­tab äri­re­gi­stri­le esi­ta­tud aval­duse, ei ole Sofin­vest Oy kohus­ta­tud ettevõt­te asu­ta­mi­se tee­nuse eest klien­di poolt tasu­tud arvet klien­di­le hüvitama.

Aadres­si­tee­nus

Aadres­si­tee­nuse leping vor­mis­ta­tak­se ala­ti kir­ja­li­kult. Leping võib olla täh­ta­ja­li­ne või täh­ta­ja­tu. Täh­ta­ja­tu lepin­gu kor­ral on kumb­ki pool kohus­ta­tud teist poolt lepin­gust taga­ne­mi­sest ette tea­ta­ma üks kalendri­kuu. Poo­led lepi­vad kok­ku oma­va­he­li­seks eda­si­seks suht­le­mi­seks kasu­ta­ta­vad pos­ti­aadres­sid ning tee­nuse tel­li­ja vas­tu­tab ala­ti tema poolt esi­ta­tud pos­ti­aadres­si õig­suse eest. Klient annab Sofin­vest Oy-le loa pos­ti ava­mi­seks juhul, kui see on vaja­lik doku­men­ti­de ska­nee­ri­mi­seks ja elekt­roo­ni­li­seks edas­ta­mi­seks. 24 tun­ni jook­sul pärast pos­ti saa­bu­mist Sofin­vest Oy e‑pos­ti- ja pos­ti­aadres­si­le Sofin­vest Oy poolt ska­nee­ri­tud ja elekt­roo­ni­li­selt edas­ta­ta­va pos­ti eda­si­saat­mi­seks tuleb eel­ne­valt kok­ku lep­pi­da töögraafik.

Lepin­gu lõp­pe­mi­sel peab tee­nuse tel­li­ja kasu­ta­tud aadres­si ase­mel hak­ka­ma kasu­ta­ma uut aadres­si ning Sofin­vest Oy ei ole kohus­ta­tud edas­ta­ma või säi­li­ta­ma aadres­si­tee­nuse aadres­si­le saa­bu­vat pos­ti, mil­le adres­saa­diks on tee­nuse tel­li­ja. Sofin­vest Oy‑l on õigus kat­kes­ta­da tee­nuse tel­li­ja pos­ti edas­ta­mi­ne sel­le­le aadressile.

Kui Teil on kii­re, on meil Teie jaoks val­mis­fir­mad ala­ti juba val­mis. Asu­ta­me val­mis­fir­mad ala­ti ise.