Sofin­vest Oy

Ettevõ­te­te asu­ta­mi­se teenus

Asja­tund­jad töö­ta­vad kii­res­ti ja laitmatult!

• Val­mis­ta­me ette kõik ettevõt­te asu­ta­mi­seks vaja­li­kud dokumendid.
• Uuri­me, kas Tei­le mee­le­pä­ra­ne äri­ni­mi on vaba ja lubatud.
• Edas­ta­me ettevõt­te and­med soo­vi­tud registritesse.

 

 

 

 

Meie tee­nus sisal­dab järgmist:

• Sobi­va ettevõt­lus­vor­mi valimine.
• Äri­ni­me kasu­ta­ta­vuse kontrollimine.
• Asu­ta­mis­le­pin­gu koostamine.
• Põhi­kir­ja koostamine.
• Tea­tis äri­re­gi­stri­le ettevõt­te asu­ta­mi­se kohta.
• Aval­dus Mak­sua­me­til registrile.
• Raa­ma­tu­pi­da­mi­se korraldamine.
• Alus­ta­va­te ettevõ­te­te nõustamine.

Ettevõt­lus­vor­mid

Ettevõt­lus­vor­mid on järg­mi­sed: Osaü­hing, füü­si­li­sest isi­kust ettevõt­ja, akt­sia­selts, usal­dusü­hing ja ühistu.

- Osaü­hing
Osaü­hing on Soo­mes kõi­ge sage­da­mi­ni kasu­ta­tav ettevõt­lus­vorm. Osaü­hing on nn kapi­ta­liü­hing, kus osa­ni­kud vas­tu­ta­vad ettevõt­te kohus­tus­te eest vaid ettevõt­tes­se inves­tee­ri­tud kapi­ta­li ulatuses.

Osaü­hin­gu asu­ta­mi­seks on nõu­tav vähe­malt kaks ini­mest ning ettevõt­te mini­maal­ne asu­ta­mis­ka­pi­tal on 2500 eur.

- Füü­si­li­sest isi­kust ettevõtja
Kõi­ge liht­sam viis ettevõt­luse alus­ta­mi­seks on tegut­se­da füü­si­li­sest isi­kust ettevõt­ja­na. Teil on ainui­si­ku­li­ne otsusõi­gus ja vas­tu­tus ning äri­te­ge­vust saa­te alus­ta­da kiiresti.

- Akt­sia­selts
Akt­sia­selt­si asu­ta­mi­seks on vaja­lik kahe või ena­ma ini­me­se vahe­li­ne kir­ja­lik asu­ta­mis­le­ping. See­ga ei saa vaid üks part­ner akt­sia­selt­si luua. Part­ne­rid on kõi­gis ettevõt­te tege­vus­tes võrd­sed ning nad vas­tu­ta­vad ettevõt­te otsus­te ja võl­ga­de eest kogu oma varaga.

- Usal­dusü­hing
Äriü­hing, mis eri­neb akt­sia­selt­sist sel­le poo­lest, et sel­les on lisaks ühe­le või mit­me­le hää­leõi­gus­li­ku­le part­ne­ri­le vähe­malt üks hää­leõi­guse­ta part­ner. (Har­ve­mi­ni kasu­ta­tav ettevõtlusvorm),

Mikä­li olet perus­ta­mas­sa yhtiö­tä ota mei­hin yhteyt­tä +358 40 7678791 ja autam­me sinua asiassa.

Kui Teil on kii­re, on meil Teie jaoks val­mis­fir­mad ala­ti juba val­mis. Asu­ta­me val­mis­fir­mad ala­ti ise.