Sofin­vest Oy

Aadres­si­tee­nus

Paku­me klien­ti­de­le pos­ti­aadres­si Hel­sin­gis ala­tes 19,90 €/kuus

 

 

 

 

 

 

 

Meie aadres­si­tee­nus on paind­lik ja tas­ku­ko­ha­ne lahen­dus, mis on mõel­dud eelkõi­ge ettevõt­ja­te­le, kel­le äri­te­ge­vus ei nõua büroo­ruu­mi­de ole­ma­so­lu. See sobib eri­ti häs­ti nei­le, kes töö­ta­vad kodus, aga ka just asu­ta­tud ettevõtetele.

Aadres­si­tee­nus:
• ettevõtetele
• vabakutselistele
• ühingutele
• eraisikutele

Meie aadres­si­tee­nus sobib ka nei­le, kes ei vaja büroo­ruu­me või ei soo­vi oma
isi­kuand­me­te ava­li­kus­ta­mist mit­me­su­gus­tes regi­stri­tes ja teat­mi­kes. Meie
aadres­si­tee­nis­tus pakub Tei­le aadres­si Hel­sin­gis, vaja­duse kor­ral ka mitmeid
tugiteenuseid.

Tee­nuses­se kuulub:
• pos­ti vastuvõtt
• pos­ti kogu­mis­ring töö­päe­vi­ti 9 — 17
• pos­ti edastamine
• pos­ti ska­nee­ri­mi­ne ja edastamine

 

Sofin­vest Oy‑l on Soo­me päde­va asu­tuse piir­kond­li­ku üksuse poolt väl­ja antud
tege­vus­lu­ba aadres­si­tee­nuse pakkumiseks.

 

Kui Teil on kii­re, on meil Teie jaoks val­mis­fir­mad ala­ti juba val­mis. Asu­ta­me val­mis­fir­mad ala­ti ise.