Sofin­vest Oy

Tegut­se­me äri­tee­nus­te sek­to­ris. Asu­ta­me a müü­me fir­ma­sid ning paku­me aadres­si­tee­nuseid jurii­di­lis­te­le- ja eraisikutele.

Kui Teil on kii­re, saa­me Tei­le ala­ti pak­ku­da val­mis­fir­ma­sid. Meie val­mis­fir­mad on Sofin­vest Oy poolt müü­gi ees­mär­gil asu­ta­tud uued osaü­hin­gud, mil­lel seni puu­dub äritegevus.

Sofin­vest Oy‑l on Soo­me päde­va asu­tuse piir­kond­li­ku üksuse poolt väl­ja antud tege­vus­lu­ba val­mis­fir­ma­de müü­mi­seks ja aadres­si­tee­nuse pakkumiseks.

Kor­ral­da­me kõik Teie oman­da­ta­va val­mis­fir­ma­ga seon­du­va kas oma­va­he­li­sel koh­tu­mi­sel või pos­ti teel, siis­ki eelis­tak­si­me Teie­ga isikli­kult koh­tu­da, et pare­mi­ni mõis­ta Teie vajadusi.

Helis­ta­ge mei­le +372 5182 320.

Samu­ti või­te mei­le jät­ta kon­takt­tea­be, kasu­ta­des lehel ole­vat vor­mi. Võta­me Teie­ga ühen­dust nii rut­tu kui võimalik!

Kui Teil on kii­re, on meil Teie jaoks val­mis­fir­mad ala­ti juba val­mis. Asu­ta­me val­mis­fir­mad ala­ti ise.